ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

Datum vydání: 
25.8.2017

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI
Brno new station development a.s., IČ: 27723607
se sídlem: Trnitá 500/9, Trnitá, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4860 (dále jen „společnost“)
O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2016

Představenstvo společnosti se v i roce 2016 pravidelně scházelo na společných jednáních na základě operativní domluvy jeho členů. Neodkladné záležitosti představenstvo řešilo průběžně prostřednictvím e-mailu či telefonicky.
V roce 2016 došlo ke změnám v personálním obsazení představenstva. V období od 1. ledna 2016 do 3. června 2016 bylo představenstvo společnosti tříčlenné ve složení Ing. Radek Konečný (předseda představenstva) a Jiří Hos (místopředseda představenstva) a Ing. Jiří Hromada (člen představenstva).  V období od 3. června 2016 do 31. prosince 2016 (potažmo až do 19. dubna 2017) bylo představenstvo jednočlenné ve složení Jiří Hos (předseda představenstva).
V současné době je představenstvo společnosti dvoučlenné ve složení Ing. Ivo Vrzal zastávající funkci předsedy představenstva od 18. května 2017 (poprvé zvolen do funkce člena představenstva dne 18. dubna 2017 na pozici místopředsedy) a Petra Remešová zastávající funkci člena představenstva od 18. května 2017.  
Hlavním předmětem činnosti společnosti je i) revitalizace Výpravní budovy Hl. nádraží v Brně a souvisejících nemovitostí a ii) pronájem nebytových prostor.
Představenstvo konstatuje, že v uplynulém roce nebyly učiněny žádné významné investice v podobě nákupu hmotného majetku nebo podílů na obchodních společnostech.
Předchozí představenstvo společnosti poskytlo významné objemy úvěrů vůči třetím osobám, které nebyly k 31. 12. 2016 společnosti vráceny. Představenstvo společnosti v uplynulém roce nevymáhalo efektivně své splatné pohledávky z titulu neuhrazených nájmů podle podnájemních smluv. Lze rovněž konstatovat, že některé podnájemní vztahy byly v roce 2016 uzavřeny za nevýhodných podmínek pro společnost. V důsledku toho společnost nebyla schopna hradit své splatné závazky vůči svým obchodním partnerům, čímž vznikly společnosti nové závazky z titulu smluvních pokut a úroků z prodlení. Je zřejmé, že předchozí představenstvo nejednalo v rámci obchodního vedení s péčí řádného hospodáře. Současné představenstvo aktivně činí všechny kroky vedoucí k nápravě.
Bývalý předseda představenstva společnosti Jiří Hos nechal zpracovat řádnou účetní závěrku společnosti k datu 31. 12. 2016. Společnost Brno new station development a.s. v roce 2016 dosáhla hospodářského výsledku, kterým je zisk ve výši 1.322.894,91 Kč. Tento hospodářský výsledek podle názoru představenstva nezohledňuje všechny nezbytné účetní operace.
V Brně dne 24. 08. 2017

Brno new station development a.s.
Ing. Ivo Vrzal, předseda představenstva
Brno new station development a.s.
Petra Remešová, člen představenstva