ZPRÁVA O VZTAZÍCH

Datum vydání: 
25.8.2017

ZPRÁVA O VZTAZÍCH
obchodní společnosti
Brno new station development a.s.

Představenstvo společnosti Brno new station development a.s., IČ: 27723607, se sídlem: Trnitá 500/9, Trnitá, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 4860 (dále jen „Brno new station development a.s.“ nebo „BNSD“), jako statutární orgán osoby ovládané ve smyslu ust. § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), vypracoval podle ust. § 82 ZOK následující zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a společností Brno new station development a.s. jako osobou ovládanou a o vztazích mezi společností Brno new station development a.s. a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „propojené osoby“) za účetní období roku 2016 (dále také jen „sledované účetní období“).

I. Ovládaná osoba

Společnost: Brno new station development a.s.
IČ: 27723607
Se sídlem: Trnitá 500/9, Trnitá, 602 00 Brno
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 4860
(dále také jen „ovládaná osoba“)

II. Ovládající osoba

V obdoní od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Společnost: Finworld a.s.
IČ: 29208254
Se sídlem: třída Kpt. Jaroše 1844/28, Černá Pole, 602 00 Brno
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 6054
(dále také jen „ovládající osoba“)

III. Podíl ovládající osoby

Základní kapitál ovládané osoby činí 2.000.000,- Kč a je rozvržen na 100 kusů listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč.

Společnost Finworld a.s. byla v průběhu účetního období roku 2016 v období 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 ovládající osobou společnosti Brno new station development a.s., když v tomto období vlastnila 67 kusů akcií společnosti Brno new station development a.s., o souhrnné jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč, což představuje podíl 67 % na základním kapitálu společnosti Brno new station development a.s. Podíl na hlasovacích právech je totožný s podílem na základním kapitálu ovládané osoby.

IV. Úloha ovládané osoby

Ovládaná osoba je pro ovládající osobu především investicí.

V. Způsob a prostředky ovládání

Ovládající osoba projevuje svůj rozhodující vliv zejména jmenováním a odvoláváním členů orgánů společnosti. V obchodních záležitostech společnost Finworld a.s. ponechává ovládané osobě širokou míru autonomie. Ovladající osoba  podporuje ovládanou osobu zejména předávaním zkušeností, kontaktů a poskytováním finančního kapitálu ke svému rozvoji.

VI. Poskytnutá plnění a protiplnění a jiné vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou

i.   Smlouvy uzavřené mezi ovládající osobou a ovládanou osobou
Podle stavu účetnictví BNSD eviduje pohledávku za Finworld a.s. ke dni 31. 12. 2016 ve výši 500.000,- Kč.  
ii. Jiné právní úkony učiněné v zájmu ovládající osoby
V účetním období roku 2016 neučinila ovládaná osoba žádné jiné právní úkony v zájmu ovládající osoby.
iii. Opatření přijatá nebo uskutečněná ovládanou osobou v zájmu nebo na popud ovládající osoby
V účetním období roku 2016 nepřijala ovládaná osoba žádná jiná opatření v zájmu ovládající osoby.

Dále není statutárnímu orgánu znám žádný jiný právní úkony v zájmu nebo na popud ovládající osoby a nebyla přijata ani uskutečněna žádná další opatření v zájmu nebo na popud ovládající osoby uskutečněná v účetním období roku 2016.

VII. Další osoby, které ovládá ovládající osoba

Představenstvu ovládané společnosti je známo, že ovládající osoba dále ovládá následující společnosti:

Společnost: PARTNER HOTEL s.r.o.
IČ: 27991571
Se sídlem: Praha 2, Kunětická 2534/2, PSČ 12000
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 131777
(dále také jen „PARTNER HOTEL s.r.o.“)

Společnost: Ficarolo, s.r.o.
IČ: 29296510
Se sídlem: třída Kpt. Jaroše 1844/28, Černá Pole, 602 00 Brno
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 71980
(dále také jen „Ficarolo, s.r.o.“)

Společnost: VELANTON MODŘICE, s.r.o.
IČ: 03544842
Se sídlem: Brněnská 404, 664 42 Modřice
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 85400
(dále také jen „VELANTON MODŘICE, s.r.o.“)

VIII. Poskytnutá plnění a protiplnění a jiné vztahy mezi ovládanou osobou a dalšími ovládanými osobami stejnou ovládající osobou v účetním období roku 2016

iv.   Smlouvy uzavřené mezi BNSD a dalšími ovládanými osobami společností Finworld a.s.
Podle stavu účetnictví ke dni 31. 12. 2016:

  vůči ke dni 31.12.2016 v celkové výši
BNSD eviduje PARTNER HOTEL s.r.o. pohledávku 250.000,- Kč
BNSD eviduje Ficarolo, s.r.o. závazek 7.535.944,- Kč

v. Jiné právní úkony učiněné v zájmu dalších ovládaných osob stejnou ovládající osobou
V účetním období roku 2016 neučinila ovládaná osoba žádné jiné právní úkony v zájmu společnosti PARTNER HOTEL s.r.o., společnosti Ficarolo, s.r.o. a společnosti VELANTON MODŘICE, s.r.o. Ovládaná osoba dále nepřijala nebo neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud těchto společností.

Dále není statutárnímu orgánu znám žádný jiný právní úkony v zájmu nebo na popud společnosti PARTNER HOTEL s.r.o., společnosti Ficarolo, s.r.o. a společnosti VELANTON MODŘICE, s.r.o. a nebyla přijata ani uskutečněna žádná další opatření v zájmu nebo na popud společnosti PARTNER HOTEL s.r.o., společnosti Ficarolo, s.r.o. a společnosti VELANTON MODŘICE, s.r.o. uskutečněná v účetním období roku 2016.

IX. Osoby, které ovládá ovládaná osoba

Není žádná taková osoba.

X. Újma ovládané osoby

Společnosti Brno new station development a.s. ze vtahů s ovládající osobou a/nebo ze vztahů se společností PARTNER HOTEL s.r.o., společností Ficarolo, s.r.o. a společností VELANTON MODŘICE, s.r.o., neplynou žádná rizika ve smyslu ust. § 82 odst. 4 zákona o obchodních korporacích.
Společnosti Brno new station development a.s., jako osobě ovládané nevznikla v účetním období roku 2016 žádná újma ani ze smluvních vztahů, ani z jiných právních úkonů učiněných v zájmu ovládající osoby nebo propojených osob, jakož ani z ostatních opatření přijatých či uskutečněných v zájmu nebo na popud ovládající osoby či propojených osob.

Statutární orgán v souladu s ust. § 82 odst. 3 ZOK uvádí, že vzhledem k personálním změnám v obsazení představenstva v květnu roku 2017, nemá všechny potřebné informace pro zpracování zprávy o vztazích. Z tohoto důvodu statutární orgán uvádí pouze mu známé skutečnosti a právní vztahy.

V Brně dne 24. 8. 2017

 

Brno new station development a.s.
Ing. Ivo Vrzal, předseda představenstva

Brno new station development a.s.
Petra Remešová, člen představenstva