POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Datum vydání: 
25.8.2017

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti
Brno new station development a.s.
IČ: 27723607, se sídlem: Trnitá 500/9, Trnitá, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4860 (dále jen „společnost“)
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
která se uskuteční dne 26. 9. 2017 v 13:00 hodin
na adrese: Benešova 703/21, Brno-město, 602 00 Brno 

s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, účetní závěrky společnosti za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2016
4. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016, stanovisko dozorčí rady k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2016
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2016
6. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
7. Odvolání a volba orgánů společnosti
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánu společnosti
9. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti
10. Oznámení o střetu zájmů
11. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 12:45 hod. v místě konání valné hromady.
Akcionáři – fyzické osoby při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby jednající jménem akcionářů – právnických osob při prezenci předloží navíc aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby, jejímž jménem jednají, ne starší 3 měsíců. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci předloží navíc plnou moc akcionáře jako zmocnitele s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Plná moc musí být při prezenci odevzdána.

K bodu č. 2 pořadu jednání:
Vyjádření představenstva společnosti:
Do funkcí členů orgánů valné hromady společnosti budou zvoleny osoby podle návrhu představenstva nebo akcionářů společnosti.

K bodům č. 3 - 4 pořadu jednání:
Vyjádření představenstva společnosti:
Představenstvo navrhuje projednání těchto zpráv za rok 2016 v souladu s požadavky obecně závazných právních předpisů.

K bodu č. 5 pořadu jednání:
Návrhy usnesení:
1. „Řádná valná hromada společnosti Brno new station development a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016.“
2. „Řádná valná hromada společnosti Brno new station development a.s. schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 tak, že zisk společnosti ve výši 1.322.894,91 Kč se převádí na účet neuhrazených ztrát minulých účetních období.“  

Odůvodnění usnesení:
Podle názoru představenstva společnosti jsou navržená usnesení adekvátní obsahu účetní závěrky a hospodaření společnosti za uplynulé účetní období.

HLAVNÍ ÚDAJE Z ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ K 31.12.2016 (v tis. Kč)
Aktiva celkem 29 209 Pasiva celkem 29 209
Stálá aktiva 14 876 Vlastní kapitál 559
Oběžná aktiva 14 161 Cizí zdroje  28075
Ostatní aktiva 172 Ostatní pasiva 575
Výnosy celkem 35 815 Náklady celkem 34 492
Výsledek hospodaření běžného účetního období                                                                             1 323

K bodu č. 6 pořadu jednání:
Návrh usnesení:
„Řádná valná hromada společnosti Brno new station development a.s. schvaluje nové znění stanov podle návrhu předloženého představenstvem společnosti.“

Odůvodnění usnesení:
Představenstvo předkládá valné hromadě návrh změny stanov, který je komplexní revizí dosavadního stavu, proto je vhodné přijmout nové stanovy en bloc. Hlavní navrhovanou změnou je přechod z dualistického systému vnitřního uspořádání společnosti na monistický systém, a to z důvodu zjednodušení správy společnosti. Navrhovaný text stanov tedy terminologicky reflektuje přechod na monistický systém.

K bodu č. 7 pořadu jednání:
Návrh usnesení:
1. „Řádná valná hromada společnosti Brno new station development a.s. odvolává z funkce předsedy představenstva společnosti Ing. Ivo Vrzala, nar. dne 31. ledna 1967, bytem: Na pískách 1149/46, Dejvice, 160 00 Praha 6.“
2. „Řádná valná hromada společnosti Brno new station development a.s. odvolává z funkce člena představenstva společnosti Petru Remešovou, nar. dne 20. října 1981, bytem: č.p. 68, 664 05 Velatice.“
3. „Řádná valná hromada společnosti Brno new station development a.s. odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti Mgr. Ing. Hanu Továrkovou, nar. dne 24. ledna 1975, bytem: Jasanová 836/3c, Jundrov, 637 00 Brno.“   
Odůvodnění usnesení:
Pokud dojde ke schválení návrhu představenstva na změnu stanov, jehož součástí je i změna vnitřního uspořádání společnosti (přechod z dualistického systému na monistický systém) bude nutné personálně obsadit nově vzniklé orgány společnosti. Představenstvo zatím nenavrhuje konkrétní osoby do funkce členů nových orgánů společnosti, a proto se ponechává na akcionářích, aby předložili své návrhy.     

K bodu č. 8 pořadu jednání:
Návrhy usnesení:

1. „Řádná valná hromada společnosti Brno new station development a.s. schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro
- předsedu představenstva Ing. Ivo Vrzala, nar. dne 31. ledna 1967, bytem: Na pískách 1149/46, Dejvice, 160 00 Praha 6,
- člena představenstva Petru Remešovou, nar. dne 20. října 1981, bytem: č.p. 68, 664 05 Velatice
Ve znění předloženém představenstvem společnosti.“
2. „Řádná valná hromada společnosti Brno new station development a.s. schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro nově zvoleného statutárního ředitele společnosti a pro nově zvolené členy správní rady společnosti, ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Odůvodnění usnesení:
Představenstvo předkládá v souladu se stanovami společnosti a zákonem o obchodních korporacích návrhy smluv o výkonu funkcí pro jednotlivé členy orgánů společnosti ke schválení.

K bodu č. 9 pořadu jednání:
Návrh usnesení:
„Řádná valná hromada společnosti Brno new station development a.s. (dále také jen „společnost“) schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti, který byl v celém rozsahu splacen, upsáním nových akcií nejvýše o částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), z původní výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou výši 7.000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Připouští se upisování akcií pod uvedenou částku, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově účinně upsán jakýkoliv nižší počet akcií.
Na zvýšení základního kapitálu bude celkově maximálně vydáno 500 ks (slovy: pět set kusů) listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), které nebudou kótované (dále také jen „nové akcie“).
Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky.
Úpis nových akcií bude probíhat jako dvoukolový. První kolo je určeno pro stávající akcionáře společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. V souladu s čl. XVIII Zvýšení základního kapitálu odst. 4 stanov společnosti akcionáři společnosti při zvýšení základního kapitálu společnosti nemají ve smyslu ust. 484 odst. 2 ZOK přednostní právo na upsání akcií, které v souladu se ZOK neupsal jiný akcionář společnosti.  
S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě 14 dnů od okamžiku, kdy bude oznámení statutárního ředitele o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva na adrese: Benešova 703/21, Brno-město, 602 00 Brno oznámeno způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady. Statutární ředitel společnosti je povinen toto oznámení obsahující informace dle ust. § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zveřejnit na internetových stránkách společnosti a rovněž zaslat doporučeným dopisem na adresu akcionářů vedenou v seznamu akcionářů (případně doručit akcionáři osobně oproti jeho podpisu) bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Na jednu stávající akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč je akcionář oprávněn upsat 5 (slovy: pět) nových akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. 
Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání určeným zájemcům. Těmito určenými zájemci budou upisovatelé, kteří upsali akcie s využitím přednostního práva v prvním kole a zcela splatili emisní kurz jimi upsaných akcií ve stanovené lhůtě. Každý z takto předem určených zájemců je ve druhém kole upisování oprávněn upsat takový počet dosud neupsaných kusů akcií, který odpovídá poměru počtu zájemcem upsaných a splacených kusů akcií vůči celkovému počtu kusů akcií upsaných a splacených v prvním kole upisování (dále také jen „určení zájemci“). Tento poměr se pro potřeby výpočtu práva úpisu ve druhém kole zaokrouhluje na celé číslo směrem dolů. Nové akcie společnosti upisované v druhém kole upisování budou určenými zájemci upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi určeným zájemcem a společností na adrese: Benešova 703/21, Brno-město, 602 00 Brno. Lhůta pro upsání akcií určeným zájemcem činí 14 dní a počne běžet od doručení výzvy statutárního ředitele společnosti určenému zájemci osobně nebo na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.   
Emisní kurs nových akcií je ve všech kolech jejich úpisu roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 10.000,- Kč na jednu novou akcii. Nové akcie jsou upisovány bez emisního ážia. Emisní kurs nových akcií bude splacen peněžitými vklady, přičemž se nepřipouští započtení pohledávek za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií.  Upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne upsání nových akcií, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 277461985/0300, vedený u ČSOB.“

Odůvodnění usnesení:
Představenstvo zvýšení základního kapitálu navrhuje z důvodu plánovaných investic do revitalizace Výpravní budovy Hl. nádraží v Brně, k nimž představenstvo potřebuje finanční prostředky. Dále představenstvo potřebuje finance na úhradu splatných závazků a vytvoření pozitivního cash-flow na provozní činnost společnosti. 

K bodu č. 10 pořadu jednání:
Vyjádření představenstva:
Dne 12. 7. 2017 byla uzavřena smlouva o úvěru mezi společností Brno new station development a.s. coby úvěrovaným na straně jedné a společností IV Company, a.s., IČ: 26737639, se sídlem Praha 6 - Dejvice, Na Pískách 1149/46, PSČ 16000 (dále jen „IV Company, a.s.“) coby úvěrujícím na straně druhé, na základě které společnost IV Company, a.s. poskytla společnosti Brno new station development a.s. úvěr s maximálním limitem čerpání do 15.000.000,- Kč, za účelem financování provozních nákladů společnosti Brno new station development a.s., a to za následujících smluvních podmínek: i) úvěr je úročen úrokovou sazbou ve výši 6 % p.a. z částky poskytnutého a dosud nevráceného úvěru, ii) splatnost úvěru do 31. 12. 2017, iii) úvěr je zajištěn zřízením zástavního práva k třem pohledávkám Brno new station development a.s. z titulu nájemného podle smluv o podnájmu nebytových prostor. 
Protože je předseda představenstva Ing. Ivo Vrzal osobou ovládající společnost IV Company, a.s., pak v souladu s ust. § 55 ZOK informoval o uzavření výše uvedené úvěrové smlouvy představenstvo společnosti a dozorčí radu společnosti a současně jim předmětnou smluvní dokumentaci předložil. Kontrolní orgán nezakázal uzavření výše uvedené úvěrové smlouvy ani zajištění.

Návrh změny stanov společnosti, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 a zpráva o vztazích zpracovaná za rok 2016 jsou pro akcionáře zpřístupněny k nahlédnutí v době od zveřejnění pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady společnosti vždy v pracovní dny v době od 10:00 hod. do 15:00 hod. po dohodě předsedou představenstva společnosti Ing. Ivo Vrzalem na adrese společnosti: Benešova 703/21, Brno-město, 602 00 Brno a rovněž jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti: “www.bnsd.cz“.

Informace pro akcionáře a projednávané materiály budou k dispozici v místě konání valné hromady.

V Brně dne 25. 8. 2017
         
                                   

Brno new station development a.s.
Ing. Ivo Vrzal, předseda představenstva

Brno new station development a.s.
Petra Remešová, člen představenstva